โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพรเพ็ญ วัลมาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววีรดา เพ็งพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรัชดาภรณ์ เพชรออย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพิชญาภัค ปานอำพัน
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปิ่นไพร ไทรหาญ
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1