โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมนา สิงหาทอง
ตำแหน่ง : ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พ.ย.2566-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกราช อยู่ฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-2566
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิ์ สิริพิเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธน บุญชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ไทยโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชนะ ใจแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต เกตุช้าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ วงศ์ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายภุชงค์ วัฒนายุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท แสงสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายกนก วสวานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ สุ่มประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายพานิช วงษ์ห้าวศึก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย นาถะภักฏิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2511-2516
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ปริสุทธิคุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2511
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ คหินทรพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ เจริญดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503