โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นมาตรฐานวิชาการ บนฐานโรงเรียนคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เห็นคุณค่าวิถีไทย

ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํ โหติ “ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ”