โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมายและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปองค์พระปฐมเจดีย์ ภายในมีดอกบัวหลวงและอักษรย่อ บ.ล.ว.
ใต้รูปมีคำว่า สุวิชาโน ภํโหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
 
 
 รูปองค์พระปฐมเจดีย์หมายถึงเจดีย์ประจำจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
  1. รัศมีเหนือองค์พระปฐมเจดีย์  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง สว่างไสว กว้างไกล
  2. ดอกบัวหลวงอยู่ใจกลางเจดีย์ ๘ กลีบ  หมายถึง  มรรค ๘
  3. มีน้ำใต้ฐานองค์พระปฐมเจดีย์  หมายถึง  ความชุ่มชื่น ร่มเย็น อุดมสมบูรณ์
  4. เครื่องหมายอักษรย่อโรงเรียน เขียนว่า บ.ล.ว. คือ โรงเรียนบางหลวงวิทยา
  5. ปรัชญาโรงเรียน  สุวิชาโน  ภวํโหติ  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
  6. ๒๕๐๓  หมายถึง  ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้งโรงเรียน