โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุนิสา ม่วงพรวน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุนันทา ศรีจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1