โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิภาพรรณ ชนะภักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายธงชัย พาศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายปาลสิน สุขเกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุภา อรุณศรีประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2