โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติสถานศึกษา
เมื่อต้นปีการศึกษา ๒๕๐๒ คณะกรรมการและผู้อุปการะโรงเรียนวัดบางหลวงซึ่งท่านพระครูผ่องอาภัสสฺโร(พระครูประภัศร์ธรรมคุณ) เจ้าอาวาสวัดบางหลวงในขณะนั้น, นายสายัณห์ภุมมารินทร์, นายคุณ คุณผลิน, นางวัจนา คุณผลิน และคณะกรรมการท่านอื่น ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือมีความเห็นตรงกันว่าควรขออนุญาตต่อทางราชการ ให้เปิดโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย (มัธยมศึกษาตอนต้นในปัจจุบัน) ขึ้นที่ตำบลบางหลวงด้วยเหตุผลในการขอเปิด โรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย เพราะในปีการศึกษา ๒๕๐๒ นี้ จะมีนักเรียนในตำบลบางหลวง จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ ๓(ชั้น ป.๖ ในปัจจุบัน)จำนวน ๔๔คน และไม่มีโรงเรียนที่จะเรียนต่อ ถ้านักเรียนจะเรียนต่อต้องเดินทางไปเรียนที่อื่นขณะนั้นการคมนาคมไม่สะดวกอย่างยิ่งและต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ นายดำ ตูพานิช,นายสายัญ ภุมมารินทร์และนายเจือ 
ตูพานิชคหบดีในตำบลบางหลวงได้ร่วมกันซื้อที่ดินจำนวน ๑๐ ไร่ เป็นเงิน ๗,๐๐๐บาท มอบให้ราชการใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน
วันที่ ๑๔กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓  คณะกรรมการได้รับหนังสือกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลายขึ้นที่ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม อีก ๑ แห่ง ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓  คณะกรรมการยื่นหนังสือขอเปิดเรียนในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓  คณะกรรมการได้รับหนังสืออนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ในวันที่๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ แบบสหศึกษา และเปิดทำการสอน ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๐๓  โดยระยะแรกอำเภอได้แต่งตั้ง นายประวิทย์ เจริญดีทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่ และนางสาลี่ ตันเสียงสมทำหน้าที่เป็น ครูประจำชั้นโดยใช้สถานที่และอุปกรณ์อาศัยจากโรงเรียนวัดบางหลวง จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๔  จึงย้ายสถานที่มาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑หลัง โรงฝึกงาน ๑หลังและบ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ จำนวน ๑ หลัง
โรงฝึกงานแบบ ฝ ๑๐๑ จำนวน ๑ หลัง  บ้านพักครู ๔ หลัง  ห้องน้ำ ๑หลัง
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเข้าโครงการ คมช.รุ่นที่ ๑๐  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗ จำนวน ๑หลังและบ้านพักครู จำนวน ๒หลัง
พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาจัดซื้อที่ดินติดต่อกับที่ดินเดิมจำนวน ๑๐ ไร่และนายบุญมา อินทร์หลวงดี บริจาคให้อีก จำนวน ๒ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน ๒๒ไร่
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๔ ห้องเรียน (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นโรงอาหาร) อาคารเรียนแบบ ๒๑ ค. จำนวนครึ่งหลัง(๖ ห้องเรียน) บ้านพักครู จำนวน
๓ หลัง ห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างหอถังน้ำและเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า และประชาชนร่วมกันสร้าง สนามบาสเกตบอล จำนวน ๑ สนาม
พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา เข้าโครงการสุขศึกษาสายการศึกษาและเป็นศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนประจำตำบล
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน ๑ หลังและงบประมาณปรับปรุงบริเวณด้วยการถมดินบริเวณโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๒๘ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ๒ รุ่นที่ ๓ (มพช.)  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ๒๑๖ ค. จนเต็มรูปโรงฝึกอุตสาหกรรมทั่วไป จำนวน ๑หลัง ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ห้องสมุด ห้องเตรียมวิทยาศาสตร์ห้องพยาบาล ปักเสาพาดสานระบบไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๕๐ KVA  ปรับปรุงบริเวณขุดดินทำคันกั้นน้ำบ่อบาดาลและหอถังน้ำ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ค.อมต.สศ รุ่นที่๕
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนพัฒนาชีวิตและสังคม รพชส.
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ เงินงบประมาณ จำนวน ๘๔๕,๘๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องซาวด์แลบ เงินงบประมาณ จำนวน  ,๐๒๐,๗๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมระดับเขตการศึกษา ๑
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗  จำนวน ๑หลัง 
เงินงบประมาณ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษาได้รับเกียรติบัตร จากอธิบดีกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๙๖,๔๐๐บาทและงบปรับปรุงพัฒนา จำนวน ๕๐,๐๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณ จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๗๐,๐๐๐บาท ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๖๑,๐๐๐บาทและเครื่องดนตรีไทยจำนวน ๑๐๑,๑๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณ จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐เครื่องเป็นเงินงบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดทำห้องเรียน E-LearningIT school จำนวนคอมพิวเตอร์ ๔๑ เครื่อง  ติดตั้งระบบ Wireless LAN  ระบบไฟฟ้า  โต๊ะ-เก้าอี้  ระบบเครื่องปรับอากาศ  เป็นเงินงบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เพื่อดำเนินการโครงการ
          พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เพื่อดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน ๗๐,๐๐๐บาท 
          พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เพื่อดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน ๗๐,๐๐๐บาท 
          พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา จำนวน ๗๖,๐๐๐บาท 
          พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(อาคารคหกรรมและอาคารห้องสมุด) จำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(อาคารโรงฝึกงานเกษตร) จำนวน ๒๑๔,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เพื่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน ๙ ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม) จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. 2558  ได้รับจัดสรรโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 38 ชุด
พ.ศ. 2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) จำนวน 70,000บาท 
พ.ศ. 2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษา จำนวน 150,000 บาท
พ.ศ. 2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 200,000 บาท
พ.ศ. 2559  ได้รับบริจาค จากคุณอำนวย รัตนผุสดีกุล เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 45,000 บาท
พ.ศ. 2559  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เพื่อดำเนินการโครงการโครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 100,000บาท
พ.ศ. 2560  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 200,000 บาท
พ.ศ. 2560  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง จำนวน 2,865,000 บาท
พ.ศ. 2560  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 จำนวน 490,900 บาท
          พ.ศ. 2560  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เพื่อดำเนินการโครงการโครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 80,000บาท 
          ปัจจุบันโรงเรียนบางหลวงวิทยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 18 คนสำหรับผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชกำจาย มีนักเรียนจำนวน 289 คน ( ข้อมูล 10 มิ.ย. 2561) ข้าราชการครู 20 คน  พนักงานราชการ 1 คน ช่างครุภัณฑ์ 1 คน นักการภารโรง จำนวน 1  คน
พ.ศ. 2561 ได้รับงบบริจาคจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบางหลวงวิทยา เพื่อสร้างรั้วสแตนเลส     จำนวน 1,465,909.30 บาท
พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย 6ที่/49 จำนวน 2,865,000 บาท
พ.ศ. 2561  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา จำนวน 100,000 บาท 
พ.ศ. 2562  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 753,700 บาท
 
พ.ศ. 2562  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา จำนวน 100,000 บาท 
พ.ศ. 2562  ได้รับบริจาคจากนายวัฒนโรจน์ นางอนงค์นุช เด็กหญิงอัญชลี เด็กหญิงอิสรีย์ วิโรจน์กิจเจริญ เพื่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง 5 ห้อง  จำนวน 250,000 บาท 
พ.ศ. 2562  ได้รับงบบริจาคจากคุณพิเชษฐุ์ สุนทรถาวรวงศ์ เพื่อดำเนินการพัฒนาเทพื้นปูนซีเมนต์บริเวณด้านหลังอาคารไม้ ลานปูน และการจัดทำลานธรรมะในสถานศึกษา จำนวน 480,000 บาท 
พ.ศ. 2563  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาจัดสร้างสวนสมุนไพร จำนวน 100,000 บาท 
พ.ศ. 2563  ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงถิ่นทุรดันดาร และผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์  จำนวน 970,000 บาท 
พ.ศ. 2563  ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงถิ่นทุรดันดาร และผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์  จำนวน 504,300 บาท