โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปรียา บัวทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุมาลี ทิพย์เทพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุมนา สิงหาทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายจีรศักดิ์ เเซ่เเห
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวธันยพร ลิปิกุล
นักศึกษาฝึกสอน