โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์
ครู คศ.2