โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบแนบใบเสร็จงานการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 40.47 KB 146462
ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 146706
ขออนุมัติยืมเงินโรงเรียนบางหลวงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 181.5 KB 146539
ใบสำคัญรับเงิน (งานการเงิน) Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 146725
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ.2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171 KB 146626
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติราชการ(ฟอร์มเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 318.45 KB 146377
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติราชการ(พิมพ์) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.1 KB 146615