โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลอาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..